Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: Joanna Potrzuska

Adres: Plac Wolności 32

Kod: 06-445 Strzegowo

Telefon: (23) 679-42-47

e-Mail: gops_strzegowo@poczta.onet.pl

W obszarze Gminy Strzegowo działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Strzegowie. Działając na mocy Ustawy o pomocy społecznej, szczególnie art. 17. realizuje on w imieniu gminy określone obowiązkowe zadania samorządu terytorialnego w tym m.in:

- udziela schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
- przyznaje i wypłaca zasiłki okresowe oraz celowe,
- prowadzi i zapewnia miejsca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- tworzy gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem oraz rodziną,
- organizuje lub umożliwia dożywiania dzieci,
- sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
- kieruje do domu pomocy społecznej i ponosi koszty za pobyt mieszkańca gminy w tym domu.

Jednym z najważniejszych zadań wypełnianych przez GOPS jest praca socjalna, czyli działalność pracowników socjalnych mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. Poprzez indywidualne wspieranie, pomoc w tworzeniu warunków klienci GOPS w Strzegowie odzyskują zdolność efektywnego pełnienia swoich odpowiednich ról społecznych.

W ostatnich latach średnia liczba mieszkańców gminy korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosiła 1600 osób w skali roku.

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
mapy-wrota