Urząd Gminy w Strzegowie
http://strzegowo.pl

24 marca 2017 09:02 | Aktualności

XXVIII sesja Rady Gminy Strzegowo

 

 

 

 

I N F O R M A C J A

 Przewodniczący Rady Gminy Strzegowo

 informuje, że

  dnia 31.03.2017 r. o godz. 13.00

 w Urzędzie Gminy w Strzegowie

 

odbędzie się XXVIII sesja Rady Gminy Strzegowo.

 


                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                    /-/ Wojciech Rejner


Porządek obrad XXVIII sesji Rady Gminy Strzegowo

 

dnia 31.03.2017

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 6 marca 2017 r.

5. Interpelacje, zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Strzegowo na 2017 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Strzegowo na

    2017  rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Strzegowo  

      na 2017 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego

      ustroju szkolnego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie rekrutacyjnym do

      publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych,

      dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegowo, oraz określenia dokumentów

      niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

11. Podjęcie uchwały w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

      i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru

      do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach

      podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których

      organem prowadzącym jest Gmina Strzegowo, na rok szkolny 2017/2018.

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

      Problemów Alkoholowych na 2017 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Harmonogramu wydatków na 2017 rok związanych

      z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik

      przyrody.

15. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac w okresie międzysesyjnym.

16. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.

17. Wnioski i oświadczenia radnych.

18. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.

 

                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                    /-/ Wojciech Rejner