Urząd Gminy w Strzegowie
http://strzegowo.pl

28 kwietnia 2017 09:19 | Aktualności

XXX sesja Rady Gminy Strzegowo

 

 

 

 

I N F O R M A C J A

 Przewodniczący Rady Gminy Strzegowo

 informuje, że

  dnia 9.05.2017 r. o godz. 14.00

 w Urzędzie Gminy w Strzegowie

 

odbędzie się XXX sesja Rady Gminy Strzegowo.

 


                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                    /-/ Wojciech Rejner


Porządek obrad XXX sesji Rady Gminy Strzegowo

 dnia 9.05.201

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 11 kwietnia 2017 r.

5. Interpelacje, zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzegowo.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Strzegowo na rok 2017.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok.

9. Podjęcie uchwały  w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania

    budżetu  na 2016 rok.

10. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac w okresie międzysesyjnym.

11. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.

12. Wnioski i oświadczenia radnych.

13. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.

 

 

 

                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                    /-/ Wojciech Rejner