Rolnictwo

Struktura użytkowania gruntów

Struktura użytkowania gruntów wskazuje na dominującą rolę produkcji rolnej w strukturze gospodarczej Gminy. Wykorzystanie gruntów na cele rolnicze jest przestrzennie zróżnicowane. Znaczną część obszaru stanowią użytki rolne, które zajmują 15 175 ha, tj. 70,9% ogólnej powierzchni, w tym na grunty orne przypada 10 511 ha, tj. 69,3%. Użytki zielone z typową roślinnością; zajmują w Gminie ogółem 4664 ha, w tym łąki - 2338 ha i pastwiska - 2224 ha. Udział użytków zielonych w ogólnej powierzchni Gminy wynosi ok. 21,7%. Lasy i grunty leśne zajmują ogółem 5002 ha, tj. ok. 23,3% obszaru Gminy.

Produkcja rolna

Główne funkcje Gminy to: produkcja rolna i intensywna produkcja zwierzęca (żywiec wieprzowy, drób). Ogólna liczba gospodarstw wynosi ok. 1250, średnia powierzchnia indywidualnego gospodarstwa rolnego to 13,4 ha. W Gminie przeważają gospodarstwa średnie i duże o powierzchni 5-15 ha, co stanowi ok. 38% ogólnej liczby gospodarstw. Gospodarstwa o powierzchni 15 ha i ponad stanowią 27%.

Ogólna powierzchnia gruntów ornych w Gminie wynosi ok. 9,5 tys. ha. W strukturze upraw dominują zboża - 53% w użytkach rolnych, powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych to ok. 6 tys. ha.

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
wrota