Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: Joanna Potrzuska

Adres: Plac Wolności 32

Kod: 06-445 Strzegowo

Telefon: (23) 679-42-47

e-Mail: gops_strzegowo@poczta.onet.pl

W obszarze Gminy Strzegowo działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Strzegowie. Działając na mocy Ustawy o pomocy społecznej, szczególnie art. 17. realizuje on w imieniu gminy określone obowiązkowe zadania samorządu terytorialnego w tym m.in:

- udziela schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
- przyznaje i wypłaca zasiłki okresowe oraz celowe,
- prowadzi i zapewnia miejsca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- tworzy gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem oraz rodziną,
- organizuje lub umożliwia dożywiania dzieci,
- sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
- kieruje do domu pomocy społecznej i ponosi koszty za pobyt mieszkańca gminy w tym domu.

Jednym z najważniejszych zadań wypełnianych przez GOPS jest praca socjalna, czyli działalność pracowników socjalnych mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. Poprzez indywidualne wspieranie, pomoc w tworzeniu warunków klienci GOPS w Strzegowie odzyskują zdolność efektywnego pełnienia swoich odpowiednich ról społecznych.

W ostatnich latach średnia liczba mieszkańców gminy korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosiła 1600 osób w skali roku.

 

Informacje o programie "Dobry start" 300+


W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo.
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo lub drogą e-mailową pod adresem: gops_strzegowo@poczta.onet.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawionym do alimentów, ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy z dnia 17 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży "Za życiem”, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy z dnia 24 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz inne podmioty ustawowo uprawnione.

4. Przetwarzanie odbywa się w związku z prowadzeniem całokształtu spraw w zakresie pomocy społecznej, a w szczególności: przyznawaniem i wypłacaniem przewidzianych ustawą świadczeń z pomocy społecznej, pracą socjalna, rozpoznaniem socjalnych potrzeb społecznych, analizą i oceną zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, realizacją zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, realizacją programów aktywności lokalnej, odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnych i grup, tworzeniem gminnego sytemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, dożywianiem dzieci.

5. Dane osobowe mogą pochodzić od stron trzecich, tj. Urzędu Gminy, Policji, urzędów pracy, placówek oświatowych, placówek pomocy społecznej, pieczy zastępczej, innych ośrodków pomocy społecznej, innych urzędów gminy, Narodowego Funduszu Zdrowia, sądów, kuratorów sądowych i społecznych oraz instytucji publicznych.

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Urzędu Gminy, Policji, urzędów pracy, placówek oświatowych, placówek pomocy społecznej, pieczy zastępczej, innych ośrodków pomocy społecznej, innych urzędów gminy, Narodowego Funduszu Zdrowia, sądów, kuratorów sądowych i społecznych oraz instytucji publicznych, ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w zależności od potrzeb przez 5 lat od dnia zamknięcia niebieskiej karty, przez 25 lat od dnia zakończenia pobierania świadczeń oraz przez 10 lat od momentu ustania stosunku pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu działania, którego dotyczą.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym, koniecznym do wykonania obowiązków Administratora. Niepodanie tych danych spowoduje wszczęcie procedury administracyjnej.

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.


Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
wrota