Środowiskowy Dom Samopomocy

Kierownik: Iwona Szóstek

Adres: ul. Słowackiego 33

Kod pocztowy: 06-445 Strzegowo

Telefon: (23) 679-42-84

e-Mail: sdsstrzegowo@xl.wp.pl

NIP: 569-14-50-925

REGON: 130295291

Środowiskowy Dom Samopomocy działa od 1996 roku na mocy Uchwały Nr XXIII/104/96 Rady Gminy Strzegowo. Organem prowadzącym jest Urząd Gminy Strzegowo. Placówka jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej zaszeregowaną do kategorii ośrodek wsparcia.

Zasady funkcjonowania Placówki określają stosowne ustawy i rozporządzenia.

Ustawa z dnia 12 lutego 2010 roku o zmianie ustawy pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw przeznaczenie i działalność (placówek) określa w następujący sposób:

Art. 51 ust. 4 brzmi: "Ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zwanych "uczestnikami" (jest placówka dla osób), które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności (działają w zakresie) zwiększenia zdolności i samodzielności życiowej, a także integracji społecznej (osób niepełnosprawnych)".

Art. 51a ust. 2 brzm: "Środowiskowy Dom Samopomocy świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym".

Art. 51a ust. 5 brzmi: "Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określa w drodze rozporządzenia:
1. sposób funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy,
2. tryb kierowania i przyjmowania do środowiskowych domów samopomocy,
3. kwalifikacje osób świadczących usługi,
4. standardy usług świadczonych przez środowiskowe domy samopomocy,
5. termin dostosowania środowiskowych domów samopomocy do wymaganych standardów uwzględniając potrzeby i możliwości psychofizyczne osób kierowanych do środowiskowych domów samopomocy, a także konieczność zapewnienia sprawnego funkcjonowania tych domów".

Placówka finansowana jest w całości z budżetu Wojewody Mazowieckiego.

Art. 110 ust. 2 brzmi: "Gmina realizując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, kieruje się ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę".

Do Środowiskowego Domu Samopomocy osoby przyjmowane są na podstawie Decyzji Kierującej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Pobyt w Placówce w Strzegowie od 2005 roku jest odpłatny.

Ośrodek działa na podstawie: 1. zapisów ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (z późn. zm.),
2. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku (z późn. zm.) o finansach publicznych,
3. rozporządzeń Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
4. wytycznych Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
5. Statutu,
6. Regulaminu Organizacyjnego,
8. Uchwał Rady Gminy Strzegowo.

Według klasyfikacji Instytutu Psychiatrii i Neurologii "Nasz Dom" jest placówką typu "AB".

Ośrodek wsparcia w Strzegowie jest placówką dziennego pobytu i może przyjąć do 25 osób. Aktualnie korzystają z usług terapeutycznych 23 pełnoletnie osoby niepełnosprawne.
Placówka zatrudnia na stałe 6 pracowników oraz otrzymuje dofinansowanie na zatrudnianie osób z Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie.

Kontrolę i nadzór sprawują:
1. Wojewoda Mazowiecki, w imieniu którego działa Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz Delegatura w Ciechanowie,
2. Urząd Gminy Strzegowo (w zakresie gospodarki finansowej),
3. Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Zespół w Ciechanowie (w zakresie gospodarki finansowej).

Przy Środowiskowym Domu Samopomocy w 2010 roku powołano do życia Strzegowskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Nasz Dom".

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
wrota