Wody powierzchniowe

Pod względem hydrograficznym Gmina znajduje się w dorzeczu rzeki Wkry. W wyniku niewielkiego spadku dna doliny, na całej swej długości rzeka meandruje tworząc na zewnętrznych brzegach charakterystyczne strome krawędzie wys. 2-5 m. Przeciwległy brzeg jest przeważnie płaski i zabagniony. Dość licznie występują starorzecza wypełnione wodą.

Szerokość doliny jest zmienna i niemal na przemian wystepują odcinki o szerokości 60-70 m, a nawet do 150 m. Dolina na całej długości jest wyraźnie wcięta w powierzchnię równiny . Płaska powierzchnia tarasu zalewowego znajduje się 3-8 m ponizej powierzchni równiny, od której oddziela ją stroma, niekiedy urwista krawędź (atrakcyjna krajobrazowo).

Lewobrzeżna część Gminy odwadniana jest kilkoma małymi ciekami takimi jak: Topielica, Wisiołka i Rosica.

Część prawobrzeżna Gminy odwadniana jest za pomocą równie małych cieków, które prowadzą w większości wody z sieci drenarskiej i melioracji.


Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
wrota