Gleby

W krajobrazie oprócz doliny rzeki dominują pola uprawne, zadrzewienia oraz zabudowa. Gmina charakteryzuje się glebami słabymi jakościowo. Grunty orne dobre i średnio jakościowo zaliczane do kl. II-IV stanowią ok. 35% ogółu gruntów ornych (średnio w powiecie mławskim ok. 40%). W układzie przestrzennym Gminy najkorzystniejsza dla rolnictwa struktura gruntów ornych występuje we wschodniej części Gminy.

Struktura użytków zielonych wg klas bonitacyjnych odznacza się przewagą łąk i pastwisk słabych jakościowo ok. 57% to kl. V-VI.

Łączny obszar gruntów podlegający ochronie z mocy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych obejmuje: gleby zaliczane do I-IV klasy bonitacyjnej - 6602 ha (w tym ok. 3800 ha grunty orne) tj. ok. 38% użytków rolnych oraz łąki i pastwiska na glebach pochodzenia organicznego, występujące głównie w dolinie rzeki.


Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
wrota