Zasoby leśne

Tereny lasów i zadrzewień zajmują 4913 ha, co stanowi 23% powierzchni Gminy.

Lasy prywatne obejmują rozdrobnione zalesienia oraz fragmenty większych kompleksów, w sąsiedztwie których występują najuboższe kompleksy glebowe. Większe zwarte powierzchnie leśne występują w środkowej i południowo-wschodniej części Gminy. Dominującym typem siedliskowym jest bór mieszany dębowo-sosnowy, bór sosnowy oraz las mieszany dębowo-gradowo-lipowy.

Lasy ochronne położone są w dwóch małych kompleksach, w środkowej i południowo-wschodniej części Gminy. Są to lasy gleboochronne. Jeden należacy do Nadleśnictwa Dwukoły znajduje się na północ od Strzegowa. Drugi kompleks należący do Nadleśnictwa Ciechanów znajduje się na północ od miejscowości Nowiny Giżyńskie.

W dolinie rzeki Wkry oraz w obniżeniach skupiają się siedliska podmokłe i bagienne (siedliska łęgu olszowo-jesionowego).


Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
wrota