Obszary chronionego krajobrazu

Nadwkrzańśki obszar chronionego krajobrazu na terenie Gminy obejmuje pow. 20.328,06 ha, co stanowi 94,9% ogólnej powierzchni Gminy. Dolina rzeki Wkry uznana została za korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym z uwagi na obszar, który umozliwia rozprzestrzenianie sie gatunków roślin i zwierząt, a także swobodna migracje zwierząt wędrownych.

Na terenie Gminy Strzegowo znajduje się zabytkowy park podworski w Drogiszce z poł. XX w. o powierzchni 2,6 ha, park kościelny Drogiszka Kościół o pow. 5,6 ha z XIX w., park podworski we wsi Mdzewko o pow. 7,3 ha z XIX w., park kościelny w Niedzborzu o pow. 1,2 ha z XIX w., zabytkowy park podworski w Radzimowicach o pow. 9,5 ha z XIX w., zabytkowy park podworski w Unierzyżu o pow. 2,2 ha z przełomu XIX i XX w. i zabytkowy park podworski w Unikowie z XX w. o pow. 2,1 ha.

Wszystkie parki reprezentują styl krajobrazowy. Są to zespoły cennej, wielogatunkowej rośliny drzewiastej. Elementami wzbogacającymi obszary chronione i podlegającymi ochronie są pomniki przyrody żywej (m. In. pojedyncze drzewa, grupy drzew, aleje) oraz pomniki przyrody nieożywionej (głazy narzutowe).

Urozmaicony krajobraz terenów wiejskich obfitujący w zadrzewienia i inne półnaturalne środowiska, w których występuje bogactwo gatunków roślin i zwierząt stanowi o walorach pozaprodukcyjnych wsi jako szczególna wartość, godna zachowania i pielęgnacji.


Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
wrota