Czarnocinek

Pierwsza wzmianka pojawia się w 1477, gdy Andrzej z Kanigowa kasztelan sierpski zabezpieczył posag swojej córce Eufemii. Wtedy to, do posagu wzięto dochody z wsi Czarnocin i Czarnocinek (Czarnoczyno), należących do kasztelana.

W końcu XV wieku wieś należała do Mikołaja z Czarnocina. Z tym, że na przełomie XV i XVI wieku nazwę wsi zapisywano jako Wanszino lub Czarnocino Vasyno.

Spis podatkowy z 1531 roku wspomina o następujących właścicielach Czarnocinka: Maciej Zabijak (3 włóki) oraz Jan, Stanisław, Jakub i Daniel posiadający również 3 włóki ziemi. W 1578 roku właścicielami wsi byli: Melchior i Mateusz Zabijakowie, Stanisław, Marcin, Andrzej i Mateusz Czarnocki. Dziedziczył tu, więc ród szlachecki, który przyjął nazwisko Czarnoccy. Jednak nie długo Czarnoccy byli właścicielami wsi. W XVII wieku wieś przejął inny ród szlachecki. Według danych ze Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego wieś przez 400 lat była własnością rodu Radzickich. Jednak nie wydaje się to ścisłą informacją, skoro w końcu XVIII wieku była to własność Franciszka Madalińskiego cześnika nurskiego.

Radziccy rzeczywiście dziedziczyli tu, ale dopiero w XIX wieku. W tym czasie nazwę zapisywano jako Czarnocinko lub Czarnocinek. W 1827 roku w tej wsi było 10 domów i 94 mieszkańców.

W czasie powstania styczniowego gospodynią we dworze była Aniela Radzicka, córka Polaka, oficera armii carskiej. Radzicka brała udział w powstaniu jako kurierka, pomagała powstańcom i dawała im schronienie w swoim dworze. Przebywali tu liczni dowódcy powstania, w tym również słynny Zygmunt Padlewski. Radzicka została aresztowana w maju 1863 roku. Wyrokiem sądu wojennego skazano ją na dożywotnią zsyłkę na Syberie, później zamienioną na osiedlenie się na Syberii.

W 1864 roku w wyniku uwłaszczenia powstało tu 38 gospodarstw rolnych na 144 morgach ziemi. Od tej pory była to wieś włościańska, a obok był folwark liczący w 1880 roku 585 mórg. W folwarku wyróżniano też mniejszą obszar zwany "na Łebkach". W tym samym czasie we wsi było 28 domów i 175 mieszkańców. Wieś należała do gminy Regimin.

Według danych z 1909 roku właścicielem majątku Czarnocinek był Jan Załuski. Natomiast w okresie międzywojennym dziedzicem był Czesław Kołakowski (alias Kolakowski), folwark liczył 51 ha obszaru.

W 1921 roku w tej wsi naliczono 24 domy i 157 mieszkańców, w folwarku zaś było 2 domy i 37 mieszkańców.


Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
wrota