Pokrytki

W 1349 roku określono granice księstwa Bolesława III. Wśród licznych miejscowości wymieniono też osadę Pokrite Wody. Nie wiadomo czy ten zapis odnosił się do miejsca gdzie teraz znajduje się osada Pokrytki, czy dotyczył obecnej miejscowości Niedzbórz, bowiem jak wynika z dokumentów z XV wieku istniały wtedy dwie osady położone obok siebie, posiadające taka samą nazwę (Pocrithki duplex).

W połowie XV wieku obie te wsie należały do Stanisława ze Strzegowa, który w 1452 roku przekazał je swojemu synowi Wojciechowi, dokonano wtedy wytyczenia granicy między Strzegowem i Pokrytkami (usypano kopce).

Od rycerzy ze Strzegowa, w końcu XV wieku, obie wsie przeszły na własność Tomasza i Mikołaja Bartnickich, wielkich panów ówczesnego państwa. Oni to na początku XVI wieku uzyskali przywilej na założenie miasta, które powstało w miejscu Pokrytek leżących bardziej na wschód. W ten sposób powstały dwie oddzielne miejscowości: Międzybórz (później Niedzbórz) oraz Pokrytki. Pokrytki należały do dóbr niedzborskich. Właścicielami tych dóbr byli Narzymscy, potomkowie Bartnickich. W połowie XVIII wieku ten majątek przeszedł na własność rodu Zielińskich, w końcu XVIII wieku dziedziczył tu generał Zieliński.

Na początku XIX wieku wieś przeszła na własność Szteinklerów, a potem Kisielnickich. W 1864 roku nastąpiło uwłaszczenie ziemi dworskiej i Pokrytki stały się samodzielną wsią w gminie Regimin.

W 1887 roku było tu 17 domów i 218 mieszkańców. Obszar miejscowości wynosił 453 morgi ziemi. Do wsi należała też osada Pokrycki Las, było tam 3 domy, 17 mieszkańców i 2 morgi ziemi. W 1921 roku w tej wsi było 21 domów i 15 innych budynków mieszkalnych.


Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
wrota