Sułkowo Polne

Sułkowo Polne należy do bardzo starych osiedli. Już w 1349 roku pojawia się pierwsza wzmianka o istnieniu tej osady (Sulkowo). Następne dokumenty pochodzą dopiero z 1403 roku, gdy dziedzicem wsi był Racibor z Sułkowa. Kilka lat później można znaleźć wzmianki o Wojciechu z Sułkowa, który był kuchmistrzem dworu książęcego i należał do majętnych rycerzy. Od lat trzydziestych XV wieku głównym właścicielem był Stanisław z Sułkowa. Tenże w 1471 roku podzielił swój majątek między dwóch synów: Mikołaja i Wojciecha. Wtedy to Stanisław przekazał synom obie wsie Sułkowe, co sugeruje istnienie dwóch wsi Sułkowo. W 1476 roku bracia, już po śmierci ojca, dzielą się Sułkowem. Powstał wtedy ciekawy dokument szczegółowo opisujący wieś i jej stosunki gospodarcze. Mianowicie Mikołaj wziął Sułkowo z siedliskiem i wszystkimi zabudowaniami po ojcu z gumnem, z połową grodzy tamże, połową folwarku, połową gaju i 6 włókami osadników (kmieci), wziął też nowy rybnik i młyn. Wojciech zaś otrzymał w Sułkowie siedlisko, dom leżąc powyżej, półtorej włóki ziemi (włóki kmiecia Cichosza i ogrodu kowala Bąkowskiego) oraz 2 morgi za gumnem, połowę starego stawu i młyna, rybnik nad Bielą z połową folwarku, gaju i grodzy oraz inne dobra. Mikołaj wziął ogrodników (zagrodników, ubogich kmieci) Chlota i Bartka, Wojciech zaś kowala i Niczka. Z tego tekstu można wywnioskować, że Mikołaj odziedziczył ziemie później zwaną Sułkowo Polne, a Wojciech Sułkowo Borowe.

Zapewne synem Mikołaja z Sułkowa był Jan z Sułkowa podsędek ziemi zawkrzeńskiej, w tym czasie dziedziczył tu również Jakub Sułkowski stolnik płocki, żyjący na przełomie XV i XVI wieku.

Według spisu podatkowego z 1531 roku dziedziczyli tu: (Sulkowo Magna), wdowy Szczucka i Miączyńska, Chotumski i Jan Sułkowski sędzia grodzki płocki. Rodzina Sułkowskich dziedziczył tu zapewne do XVIII wieku. Następnie Sułkowo stało się własnością rodziny Kwiatkowskich.

W 1827 roku było 19 domów i 162 mieszkańców. Według opisu wsi z drugiej połowy XIX wieku dziedzicem tych dóbr był Ignacy Kwiatkowski. Wieś należała do gminy Regimin. Była tu cegielnia i wiatrak. W 1890 roku było 12 domów i 222 mieszkańców. W skład dóbr poprzednio (przed uwłaszczeniem wchodziły: Sułkowo, Budy Sułkowskie i Zpniapole. Folwark w 1885 roku liczył 712 mórg.

W 1921 roku w tej wsi było 12 domów i 72 mieszkańców. W miejscowym folwarku naliczono 2 domy i 43 mieszkańców. Właścicielem miejscowego folwarku była w okresie międzywojennym Genowefa Wolska, folwark liczył 235 ha.


Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
wrota