Gospodarka odpadami

Gmina Strzegowo w myśl znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przejęła wywóz odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

 

ODBIÓR ODPADÓW Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (sklepy, zakłady usługowe) są zobowiązani do zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorą posiadającym wpis do  rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Wójta Gminy Strzegowo.

 

ODBIÓR ODPADÓW Z NIERUCHOMOŚCI  ZAMIESZKAŁYCH

Z nieruchomości  zamieszkałych odbierane będą:

  •  Odpady komunalne zmieszane,

Zmieszane odpady komunalne zbierane będą tylko w systemie pojemnikowym i

odbierane od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych raz w miesiącu (zgodnie z harmonogramem)

W przypadku, gdy na nieruchomości wystąpi zwiększona ilość odpadów Wykonawca jest zobowiązany do zbierania wszystkich odpadów leżących w workach obok zapełnionych pojemników (w sytuacji gdy ilość wytworzonych w danym gospodarstwie odpadów zmieszanych przekracza objętość pojemnika przeznaczonego na ten rodzaj odpadów)

  •  Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny z podziałem na:

      - opakowania z tworzyw sztucznych (PET) i puszki aluminiowe,

      - papier i tektura,

      - szkło opakowaniowe,

      - odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone;

zgodnie z „Zasadami segregacji odpadów” zamieszczonymi na stronie www.strzegowo.pl w zakładce dla mieszkańca/gospodarka odpadami

 

Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować pojemniki worki (120 l) oznaczone następującymi kolorami:

1) niebieskim               – z przeznaczeniem na makulaturę,

2) żółtym                      - z przeznaczeniem na metal, tworzywa sztuczne

3) zielonym                  - z przeznaczeniem na szkło opakowaniowe,

4) brązowym               - z przeznaczeniem na odpady biodegradowalne ( w przypadku nie posiadania kompostowania na nieruchomości).

 

 

 

Odbiór worków z selektywnie zebranymi odpadami z zabudowy jednorodzinnej będzie odbywał się co 6 tygodni  (zgodnie z harmonogramem)

W przypadku, gdy na nieruchomości wystąpi zwiększona ilość odpadów zbieranych selektywnie, Wykonawca w ramach zamówienia udostępni i odbierze dodatkowe worki do selektywnej zbiórki.

 

CZĘSTOTLIWOŚC ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych

dla nieruchomości zamieszkałych wynosi:

1) dla nieruchomości zamieszkałej przez 1-4 osoby:

a. jeden pojemnik o pojemności 120 l opróżniany raz w miesiącu

b. po jednym worku 120 l z folii PE-HD na każdą frakcję odpadów

odbieranych w sposób selektywny: papier i tektura,

opakowania z tworzyw

sztucznych (PET) i puszki aluminiowe, szkło opakowaniowe oraz odpady

ulegające biodegradacji i odpady zielone odbieranym co 6 tygodni

2) dla nieruchomości zamieszkałej przez więcej niż 4 osoby

a. dwa pojemniki o pojemności 120 l opróżnienie raz w miesiącu

b. po dwa worki 120 l z folii PE-HD na każdą frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny: papier i tektura, opakowania z tworzyw sztucznych (PET) i puszki aluminiowe, szkło opakowaniowe oraz  odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone odbieranych co 6 tygodni

 

 

 ODPADY WIEKLOGABARYTOWE  i SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY  

 

 

Meble, odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą odbierane 2 razy w  roku (wiosną i jesienią) w ramach systemu zbiórki mobilnej z „wystawek”.

 

PRZETERMINOWANE LEKI

Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach na terenie Gminy Strzegowo.

 

ZURZYTE BATERIE

Zużyte baterie i akumulatory przenośne należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w szkołach, obiektach użyteczności publicznej, sklepach.

 

ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE

Odpady budowlane i rozbiórkowe można przekazać odpłatnie na składowisko odpadów (po wcześniejszym zamówieniu usługi u odbiorcy odpadów komunalnych). Należy je gromadzić w specjalnych kontenerach ustawionych przez podmiot odbierający odpady komunalne, której właściciel nieruchomości zlecił wykonanie usługi. Wysokość cen za te usługi ustali Wykonawca odbierający odpady komunalne. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy gromadzić w specjalistycznych pojemnikach lub kontenerach, uniemożliwiających pylenie.

 

TERMINY ODBIORU ODPADÓW Z NIERUCHOMOŚCI  ZAMIESZKAŁYCH

Terminy odbioru odpadów zamieszczone są na stronie www.pukciechanow.pl w zakładce harmonogramy /Gmina Strzegowo oraz na stronie www.strzegowo.pl w zakładce dla mieszkańca/gospodarka odpadami

Usługa będzie wykonywana w dni robocze, w tym soboty w godzinach od 7:00 do 20:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych

 

TERMINY OPŁAT

Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami należy uiszczać w terminach do:

 

  • 31 lipca 2013r. za III kwartał 2013
  • 30 października 2013r. za IV kwartał 2013

 

na konto Urzędu Gminy w Strzegowie BS w Strzegowie: 30 8238 0009 0000 0648 2000 0001 podając w tytule przelewu adres nieruchomości

 lub w kasie Urzędu Gminy w Strzegowie.

 

WYKONAWCA USŁUGI:

Usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Strzegowo  świadczyć będzie firma wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego:  

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Ciechanów Sp. z o.o. (tel. 23 672 22 42).

 

Wyposażenie nieruchomości w pojemniki do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych oraz worki do selektywnej zbiórki (worki oraz pojemniki) dostarczy nieodpłatnie firma: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Ciechanów.


 

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
wrota