Zasady gospodarowania odpadami na terenie Gminy Strzegowo

NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

NA TERENIE GMINY STRZEGOWO

 

1 lipca wchodzi w życie nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z którym samorządy są odpowiedzialne za zbiórkę i zagospodarowanie odpadów.

Zmiany w gospodarce odpadami wynikają z konieczności dostosowania polskiego prawa do przepisów obowiązujących w krajach Unii Europejskiej.

 

 

Gmina Strzegowo w myśl znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przejęła wywóz odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

 

ODBIÓR ODPADÓW Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (sklepy, zakłady usługowe) są zobowiązani do zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorą posiadającym wpis do  rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Wójta Gminy Strzegowo.

 

ODBIÓR ODPADÓW Z NIERUCHOMOŚCI  ZAMIESZKAŁYCH

Z nieruchomości  zamieszkałych odbierane będą:

  •  Odpady komunalne zmieszane,

Zmieszane odpady komunalne zbierane będą tylko w systemie pojemnikowym i

odbierane od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych raz w miesiącu (zgodnie z harmonogramem)

W przypadku, gdy na nieruchomości wystąpi zwiększona ilość odpadów Wykonawca jest zobowiązany do zbierania wszystkich odpadów leżących w workach obok zapełnionych pojemników (w sytuacji gdy ilość wytworzonych w danym gospodarstwie odpadów zmieszanych przekracza objętość pojemnika przeznaczonego na ten rodzaj odpadów)

  •  Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny z podziałem na:

      - opakowania z tworzyw sztucznych (PET) i puszki aluminiowe,

      - papier i tektura,

      - szkło opakowaniowe,

      - odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone;

zgodnie z „Zasadami segregacji odpadów” zamieszczonymi na stronie www.strzegowo.pl w zakładce dla mieszkańca/gospodarka odpadami

 

Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować pojemniki worki (120 l) oznaczone następującymi kolorami:

1) niebieskim               – z przeznaczeniem na makulaturę,

2) żółtym                      - z przeznaczeniem na metal, tworzywa sztuczne

3) zielonym                  - z przeznaczeniem na szkło opakowaniowe,

4) brązowym               - z przeznaczeniem na odpady biodegradowalne ( w przypadku nie posiadania kompostowania na nieruchomości).

 

Odbiór worków z selektywnie zebranymi odpadami z zabudowy jednorodzinnej będzie odbywał się co 6 tygodni  (zgodnie z harmonogramem)

W przypadku, gdy na nieruchomości wystąpi zwiększona ilość odpadów zbieranych selektywnie, Wykonawca w ramach zamówienia udostępni i odbierze dodatkowe worki do selektywnej zbiórki.

 

CZĘSTOTLIWOŚC ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych

dla nieruchomości zamieszkałych wynosi:

1) dla nieruchomości zamieszkałej przez 1-4 osoby:

a. jeden pojemnik o pojemności 120 l opróżniany raz w miesiącu

b. po jednym worku 120 l z folii PE-HD na każdą frakcję odpadów

odbieranych w sposób selektywny: papier i tektura,

opakowania z tworzyw

sztucznych (PET) i puszki aluminiowe, szkło opakowaniowe oraz odpady

ulegające biodegradacji i odpady zielone odbieranym co 6 tygodni

2) dla nieruchomości zamieszkałej przez więcej niż 4 osoby

a. dwa pojemniki o pojemności 120 l opróżnienie raz w miesiącu

b. po dwa worki 120 l z folii PE-HD na każdą frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny: papier i tektura, opakowania z tworzyw sztucznych (PET) i puszki aluminiowe, szkło opakowaniowe oraz  odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone odbieranych co 6 tygodni

 

 

 ODPADY WIEKLOGABARYTOWE  i SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY  

 

 

Meble, odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą odbierane 2 razy w  roku (wiosną i jesienią) w ramach systemu zbiórki mobilnej z „wystawek”.

 

PRZETERMINOWANE LEKI

Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach na terenie Gminy Strzegowo.

 

ZURZYTE BATERIE

Zużyte baterie i akumulatory przenośne należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w szkołach, obiektach użyteczności publicznej, sklepach.

 

ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE

Odpady budowlane i rozbiórkowe można przekazać odpłatnie na składowisko odpadów (po wcześniejszym zamówieniu usługi u odbiorcy odpadów komunalnych). Należy je gromadzić w specjalnych kontenerach ustawionych przez podmiot odbierający odpady komunalne, której właściciel nieruchomości zlecił wykonanie usługi. Wysokość cen za te usługi ustali Wykonawca odbierający odpady komunalne. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy gromadzić w specjalistycznych pojemnikach lub kontenerach, uniemożliwiających pylenie.

 

TERMINY ODBIORU ODPADÓW Z NIERUCHOMOŚCI  ZAMIESZKAŁYCH

Terminy odbioru odpadów zamieszczone są na stronie www.pukciechanow.pl w zakładce harmonogramy /Gmina Strzegowo oraz na stronie www.strzegowo.pl w zakładce dla mieszkańca/gospodarka odpadami

Usługa będzie wykonywana w dni robocze, w tym soboty w godzinach od 7:00 do 20:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych

 

TERMINY OPŁAT

Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami należy uiszczać w terminach do:

 

  • 31 stycznia br za I kwartał
  • 30 kwietnia br za II kwartał
  • 31 lipca br za III kwartał
  • 30 października za IV kwartał

 

na konto Urzędu Gminy w Strzegowie BS w Strzegowie: 30 8238 0009 0000 0648 2000 0001 podając w tytule przelewu adres nieruchomości

 lub w kasie Urzędu Gminy w Strzegowie.

 

WYKONAWCA USŁUGI:

Usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Strzegowo  świadczyć będzie firma wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego:  

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Ciechanów Sp. z o.o. (tel. 23 672 22 42).

 

Wyposażenie nieruchomości w pojemniki do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych oraz worki do selektywnej zbiórki (worki oraz pojemniki) dostarczy nieodpłatnie firma: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Ciechanów.

Podmiotem odbierającym odpady z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Strzegowo jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie. Miejscem zagospodarowania odpadów jest Składowisko Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Woli Pawłowskiej.

 

Zgodnie z art. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z  dnia 13 września 1996 r. oraz rozporządzeniem ministra środowiska z 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych gminy do dnia 31 grudnia 2020 r. powinny osiągnąć:

w przypadku odpadów komunalnych takich jak: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło - co najmniej 50% poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia;

w przypadku innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych -  co najmniej 70% poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami.

 

W roku 2013 Gmina Strzegowo osiągnęła :

- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia (papier, metal, tworzywa     

   sztuczne, szkło) 7,4%

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

  odpadów innych niż niebezpieczne (odpady budowlane i rozbiórkowe) 100%

- poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do  

  składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. – 87,5%

 

W roku 2014 Gmina Strzegowo osiągnęła:

- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia (papier, metal, tworzywa     

   sztuczne, szkło) 17%

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

  odpadów innych niż niebezpieczne (odpady budowlane i rozbiórkowe) 100%

- poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do  

  składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. – 126,63%

 

W roku 2015 Gmina Strzegowo osiągnęła:

- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia (papier, metal, tworzywa     

   sztuczne, szkło) 16,2%

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

  odpadów innych niż niebezpieczne (odpady budowlane i rozbiórkowe) 92,20

- poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do  

  składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. – 76,55

 

W roku 2016 Gmina Strzegowo osiągnęła:

- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia (papier, metal, tworzywa     

   sztuczne, szkło) 27,88%

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

  odpadów innych niż niebezpieczne (odpady budowlane i rozbiórkowe) 97,80%

- poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do  

  składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. – 19,30%

 

W roku 2017 Gmina Strzegowo osiągnęła:

- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia (papier, metal, tworzywa     

   sztuczne, szkło) 26,23%

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

  odpadów innych niż niebezpieczne (odpady budowlane i rozbiórkowe) 100,00%

- poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do  

  składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. – 39,48%

 

 W roku 2018 Gmina Strzegowo osiągnęła:

- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia (papier, metal, tworzywa     

   sztuczne, szkło) 38,42%

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

  odpadów innych niż niebezpieczne (odpady budowlane i rozbiórkowe) 83,15%

- poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do  

  składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. – 25,88%

 

Podmiotem odbierającym odpady na terenie Gminy Strzegowo jest przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie, ul. Gostkowska 83 06-400 Ciechanów 

Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych  są zagospodarowane na RIPOK w Woli Pawłowskiej.

 

Na terenie gminy Strzegowo działa Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów, ul. Słowackiego 36, 06-445 Strzegowo ( na terenie oczyszczalni ścieków). Czynny jest we wtorki i czwartki od godz. 10 do 12. W celu sprawdzenia możliwości przyjęcia odpadów, prosimy o wcześniejszy telefon 23679 4060 wew.20.

Podmiotem prowadzącym PSZOK jest Urząd Gminy w Strzegowie ul. Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo

 

Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2013r. - dokument w formacie PDF

Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2014r. - dokument w formacie PDF

Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2015r. - dokument w formacie PDF

Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2016r. - dokument w formacie PDF

Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2017r. - dokument w formacie PDF

Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2018r. - dokument w formacie PDF

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
wrota