Zawiadomienie o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami w 2016

Na postawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 1399 ze zm.), Wójt Gminy Strzegowo, zawiadamia, że Rada Gminy Strzegowo w dniu 19.02.2016r. podjęła Uchwałę nr XV/89/2016 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

W związku z powyższym nowa miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie opadami od mieszkańca zamieszkującego nieruchomość wynosi od 1 kwietnia 2016r.:

- 7,00 zł (gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny)

- 11,00zł (gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny).

W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty za kolejne miesiące, należy dokonać dopłaty, do wysokości stawek obowiązujących od 01.06.2016r. (każdy z mieszkańców otrzyma informację o aktualnej  wysokości stawki opłaty).

Informuję również, że zgodnie z art. 6m  ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1399 ze zm.), właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
wrota