Zawiadomienie o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami w 2020

Zawiadomienie

 o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 01.02.2020r.

 

Na postawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r. poz. 2010 ze zm.), Wójt Gminy Strzegowo, zawiadamia, że Rada Gminy Strzegowo w dniu 30.12.2019r. podjęła Uchwałę Nr XV/78/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych  na terenie gminy Strzegowo oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Nowa miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami od mieszkańca zamieszkującego nieruchomość wynosi:

  • 15,00zł (gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny),
  • 30,00zł (gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny),
  • 14,00zł  (gdy właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnymi segreguje odpady, a bioodpady stanowiące odpady komunalne kompostuje w kompostowniku przydomowym; w celu skorzystania ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości musi złożyć nową deklarację w której będzie zadeklarowany kompostownik przydomowy)

 

 

Uwaga nowy numer konta!

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto bankowe

nr 71 8238 0009 2001 0000 0648 0050.

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
wrota