Poradnik interesanta

Podział nieruchomości

I etap:

1) wniosek pisemny o podział nieruchomości wraz z określeniem celu podziału.
2) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (odpis z Księgi Wieczystej, umowa w formie aktu notarialnego, postanowienie stwierdzające nabycie spadku).
3) wypis z rejestru gruntów.
4) wstępny projekt podziału opracowany na kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku na kopii mapy katastralnej (potwierdzonej przez organ ją wydający), uzupełnionych w razie potrzeby niezbędnymi dla projektu podziału elementami zagospodarowania terenu - z wyjątkiem podziałów, dokonywanych niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
5) decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział, obowiązująca w dniu złożenia wniosku.

II etap:

Po uzyskaniu pozytywnej opinii o zgodności proponowanego podziału z ustaleniami planu miejscowego (w przypadku jego braku - z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu lub przepisami odrębnymi), - jeżeli jest ona wymagana, należy dołączyć:

1) wniosek o zatwierdzenie podziału.
2) mapa z projektem podziału nieruchomości z pieczątką Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej - 3 egz.
3) wykaz zmian gruntowych - 3 egz.

Wniosek o podział nieruchomości należy złożyć w pokoju nr 7. Sprawę załatwia Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00, tel. (023) 6794060, (023) 6794004 wew. 20.

Nie podlega opłacie.

Niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia wymaganych dokumentów.

1) Art. 92 - 99 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.)

Od wydanej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy w Strzegowie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
mapy-wrota