Poradnik interesanta

Wydawanie wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Wójt Gminy Strzegowo

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia.
2. Dowód wniesienia opłaty.

Pokój nr 15.

17 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:
- gotówką w kasie Urzędu Gminy Strzegowo,
- bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy Strzegowo (Bank Spółdzielczy w Strzegowie, nr konta: 30 8238 0009 0000 0648 2000 0001)

Do 7 dni.

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz.473 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
4. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.).

Brak.

Jednym z warunków prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych jest w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wydanego przez gminę.

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych [pdf, 28.07 KB]

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
mapy-wrota