Poradnik interesanta

Zameldowanie na pobyt stały

1. Zaświadczenie o wymeldowaniu się z poprzedniego miejsca pobytu stałego.
2. Formularz "Zgłoszenie pobytu stałego" potwierdzone przez wynajmującego, najemcę, osobę, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu lub właściciela lokalu, że osoba meldująca się faktycznie przebywa pod wskazanym adresem.
3. Dowód osobisty - do wglądu, osoby niepełnoletnie - odpis skrócony aktu urodzenia.
4. Książeczka wojskowa od osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony - do wglądu.

Wniosek o zameldowanie na pobyt stały należy złożyć w pokoju nr 12. Sprawę załatwia Inspektor ds. ewidencji ludności od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00, tel. (023) 6794060, (023) 6794004 wew. 24.

Nie podlega opłacie.

Niezwłocznie po złożeniu zgłoszenia.

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (jednolity tekst Dz. U z 2006r. Nr 139 poz. 993 z późniejszymi zmianami).

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U Nr 236, poz. 1999r.).

- Zameldowanie jest potwierdzeniem faktu pobytu osoby pod wskazanym adresem. Osoba, która przebywa w określonej miejscowości pod tym samym adresem dłużej niż trzy dni, jest obowiązana zameldować się na pobyt stały lub czasowy najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc od dnia przybycia. Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.

- W imieniu nieletnich dzieci występują rodzice bądź opiekunowie prawni. Dla dzieci nie posiadających dokumentu tożsamości należy przedstawić skrócony odpis aktu urodzenia.

- Przy meldowaniu w domu zabieramy ze sobą do wglądu tytuł prawny do lokalu (np. odpis z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa cywilno-prawna, itp.). Formalności związane z zameldowaniem zostaną dopełnione, jeżeli wszyscy właściciele nieruchomości (lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu) złożą swój podpis na druku meldunkowym przed pracownikiem Urzędu Gminy.

Wniosek o zgłoszenie pobytu stałego [pdf, 74.73 KB]

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
mapy-wrota