Poradnik interesanta

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące

1. Formularz "zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego", "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące".

2. Dowód osobisty - do wglądu, osoby niepełnoletnie - odpis skrócony aktu urodzenia.

3. Książeczka wojskowa od osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony - do wglądu.

Wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące należy złożyć w pokoju nr 12. Sprawę załatwia Inspektor ds. ewidencji ludności od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00, tel. (023) 6794060, (023) 6794004 wew. 24.

Nie podlega opłacie.

Niezwłocznie po złożeniu zgłoszenia.

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (jednolity tekst Dz. U z 2006r. Nr 139 poz. 993 z późniejszymi zmianami).

- Jeżeli okres pobytu czasowego ponad 3 miesiące odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce pobytu jest zwolniona od obowiązku wymeldowania się.

- Stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Strzegowo w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Opłata skarbowa za odwołanie, płatna w znakach wynosi: 5 zł za podanie, 0,50 zł za każdy załącznik do podania.

Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego [pdf, 62.56 KB]
Wymeldowanie z pobytu stałego [pdf, 66.75 KB]

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
mapy-wrota