Poradnik interesanta

Wydawanie potwierdzenia zameldowania na pobyt stały/czasowy

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego moje zameldowanie.

Podanie o wydanie zaświadczenia należy złożyć w pokoju nr 12. Sprawę załatwia Inspektor ds. ewidencji ludności od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00, tel. (023) 6794060, (023) 6794004 wew. 24.

Opłata skarbowa wynosi 17 zł.

Opłatę uiszcza się w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy w Strzegowie: Bank Spółdzielczy w Strzegowie, konto Nr 30 8238 0009 0000 0648 2000 0001.

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni w sprawach wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz.993 ze zm.),

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.),

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2002 roku w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1999 ze zm.),

4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).

- Zaświadczenie wydaje się, na żądanie osoby, która ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

- Przed wydaniem zaświadczenia wniosek sprawdzany jest pod względem formalnym. Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

Wniosek dotyczący zameldowania, wymeldowania lub uchylenia zameldowania [pdf, 23.31 KB]

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
mapy-wrota