Poradnik interesanta

Wydawanie wniosku dot. wymeldowania, zameldowania lub uchylenia zameldowania

1. Wniosek o wymeldowanie, zameldowanie lub uchylenie zameldowania.

2. Do wniosku dołączyć należy dokument niezbędny do określenia strony postępowania tj. tytuł prawny do lokalu mieszkalnego - akt notarialny lub przydział lokalu lub wypis z księgi wieczystej.

Wniosek o wymeldowanie, zameldowanie lub uchylenie zameldowania należy złożyć w pokoju nr 12. Sprawę załatwia Inspektor ds. ewidencji ludności od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00, tel. (023) 6794060, (023) 6794004 wew. 24.

Opłata skarbowa wynosi 10 zł od decyzji. Opłatę uiszcza się w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy w Strzegowie: Bank Spółdzielczy w Strzegowie, konto Nr 30 8238 0009 0000 0648 2000 0001.

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Jeżeli w postępowaniu administracyjnym zachodzi konieczność ustanowienia przez sąd powszechny przedstawiciela dla osoby nieobecnej będącej stroną postępowania - postępowanie administracyjne w sprawach meldunkowych może przedłużyć się nawet ponad sześć miesięcy.

W postępowaniu odwoławczym sprawa powinna zakończyć się w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz.993. ze zm.),

2. Ustawa z dnia 16 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.),

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635),

4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.09.2007 r. w sprawie zapłaty, opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).

- Osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana wykonać obowiązek meldunkowy.

- Jeżeli zgłoszone przy zameldowaniu lub wymeldowaniu dane budzą wątpliwości, o dokonaniu zameldowania lub wymeldowania rozstrzyga Wójt Gminy Strzegowo.

- Wójt Gminy Strzegowo wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.

- W postępowaniu administracyjnym w sprawach meldunkowych występują dwie strony postępowania broniące swoich interesów, dlatego postępowanie jest długotrwałe i czasochłonne. Postępowanie administracyjne polega: na wszczęciu postępowania, powiadomieniu stron, przeprowadzeniu postępowania dowodowego polegającego między innymi na przeprowadzeniu kontroli dyscypliny meldunkowej przez organy policji, przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej, przesłuchaniu stron i świadków, dla osoby nieobecnej będącej stroną postępowania - organ występuje do sądu powszechnego z wnioskiem o ustanowienie przedstawiciela dla osoby nieobecnej, nakłanianiu stron do zawarcia ugody administracyjnej.

- Postępowanie administracyjne w sprawach meldunkowych jest długotrwałe i nie zawsze kończy się zameldowaniem lub wymeldowaniem osoby, ponieważ ewidencja ludności służy rejestracji stanu faktycznego a nie prawnego, nie jest formą kontroli legalności sytuacji prawnych. Decyzję doręcza się stronom na piśmie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, Od decyzji wydanej przez Wójta Gminy Strzegowo służy stronom prawo odwołania do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Strzegowo.

Wniosek dotyczący zameldowania, wymeldowania lub uchylenia zameldowania [pdf, 23.31 KB]

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
mapy-wrota