Poradnik interesanta

Ulga inwestycyjna z tytułu wydatków

1) Wniosek o udzieleni ulgi inwestycyjnej wraz z następującymi załącznikami:

a) oryginały rachunków lub ich kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem, świadczące o poniesionych nakładach inwestycyjnych
b) zawiadomienie o zakończeniu budowy wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mławie

Sprawę załatwia Inspektor ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00 w pokoju nr 16, tel. (023) 6794060, (023) 6794004 wew. 21.

Nie podlega opłacie.

Niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu jednego miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wymaganych dokumentów.

Sposób załatwienia sprawy:
Decyzja administracyjna. Dokument może być odebrany osobiście lub przez pełnomocnika w pokoju nr 16 w Urzędzie Gminy Strzegowo bądź dostarczony pocztą przez Urząd Gminy Strzegowo.

1) Art. 13 ust. 1 pkt. 1 i 2 litera a, b, c ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. z 2006r. Dz. U. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412).

Stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Strzegowo w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:
1) budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska
2) zakup i zainstalowanie: deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia w wodę, urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód)

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
mapy-wrota