Poradnik interesanta

Zaświadczenia w sprawach podatkowych

Sprawę załatwia Inspektor ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00 w pokoju nr 16, tel. (023) 6794060, (023) 6794004 wew. 21.

1) Nie podlegają opłacie skarbowej w sprawach: alimentacyjnych, ubezpieczeń społecznych, wojskowych, zatrudnienia, świadczeń socjalnych, nauki i szkolnictwa, płatności bezpośrednich dla producentów rolnych, rent strukturalnych
2) Od zaświadczeń o uzyskiwanych dochodach z gospodarstwa rolnego - 17 zł
3) Od zaświadczeń o ilości użytków rolnych nie podlega opłacie
4) Od zaświadczeń w sprawie zaległości w zobowiązaniach podatkowych opłata skarbowa wynosi 21 zł

Opłatę uiszcza się w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy w Strzegowie: Bank Spółdzielczy w Strzegowie, konto Nr 30 8238 0009 0000 0648 2000 0001.

Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni.

Forma załatwienia sprawy:
Zaświadczenie lub odmowę wydania zaświadczenia w formie postanowienia można odebrać osobiście lub przez pełnomocnika w pokoju nr 16 w Urzędzie Gminy Strzegowo.

1) Art. 306 litera a, b i c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Strzegowo w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Zaświadczenia w sprawach podatkowych:
- o dochodach uzyskiwanych z gospodarstwa rolnego
- o ilości posiadanych użytków rolnych
- w sprawie zaległości w zobowiązaniach podatkowych

wniosek_o_zaswiadczenie.pdf [pdf, 138.33 KB]

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
mapy-wrota