Poradnik interesanta

Zwolnienie od podatku rolnego gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nie przekraczającej 100 ha

1) Wniosek o przyznanie ulgi z tytułu nabycia gruntów wraz z wypisem aktu notarialnego lub kserokopią aktu poświadczoną za zgodność z oryginałem.

Sprawę załatwia Inspektor ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00 w pokoju nr 16, tel. (023) 6794060, (023) 6794004 wew. 21.

Nie podlega opłacie.

Niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia wymaganych dokumentów.

Forma załatwienia sprawy:
Decyzja administracyjna. Dokument może być odebrany osobiście lub przez pełnomocnika w pokoju nr 16 w Urzędzie Gminy Strzegowo bądź dostarczony pocztą przez Urząd Gminy Strzegowo.

1) Art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. z 2006r. Dz. U. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412).

Stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Strzegowo w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
mapy-wrota