Poradnik interesanta

Dowody osobiste

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego (druk w załączeniu) wraz z następującymi załącznikami:

a) dwie aktualne, wyraźne fotografie o wym. 35 x 45 mm przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem. Dopuszcza się złożenie fotografii:
- w okularach z ciemnymi szkłami przez osoby z wadami wzroku potwierdzonymi orzeczeniem o niepełnosprawności,
- z nakryciem głowy zgodnie z wymogami wyznaniowej religii, potwierdzonymi zaświadczeniem ze wspólnoty wyznaniowej

b) dowód osobisty w przypadku jego wymiany

c) odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński o ile akty nie zostały sporządzone w miejscowym Urzędzie Stanu Cywilnego

d) odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku - o ile akt ten został sporządzony w Urzędzie Stanu Cywilnego w Strzegowie lub przed 1973r. w innych Urzędach Stanu Cywilnego (Dąbrowa, Kowalewko, Niedzbórz) lub parafiach Dąbrowa, Niedzbórz, Unierzyż

e) na żądanie organu - poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa

f) dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego

2. W przypadku wymiany dowodu osobistego nie dołącza się dokumentów wymienionych w pkt. 1 pkt c i d jeżeli dane osobowe wnioskodawcy zawarte w dowodzie nie uległy zmianie, a w dokumentacji dowodowej znajdują się odpisy akt stanu cywilnego.

Wniosek o wyrobienie dowodu osobistego wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć osobiście w pokoju nr 12. Odbiór dowodu osobistego odbywa się również osobiście w pokoju nr 12. Sprawę załatwia Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00, tel. (023) 6794060, (023) 6794004 wew. 24.

Opłaty nie pobiera się.

W ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy:
1) Wydawanie poświadczenia złożenia wniosku - cześć B formularza, które należy zwrócić przy odbiorze dowodu osobistego.
2) Wydanie dowodu osobistego w formie karty identyfikacyjnej.

1) Ustawa z 10 kwietnia 1974 r. O ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 r. W sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Z 2000 r. Nr 112, poz. 1182 ze zm.)

2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego (Dz. U. z 2000 r. Nr.105, poz.1110 ze zm.)

3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. z 2002 r. Nr.236, poz. 1999 ze zm.)

4) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U Nr 112, poz. 1182, z późn. zm.).

- Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby, poświadczającym obywatelstwo polskie oraz uprawniającym obywateli polskich do przekraczania granic między państwami członkowskimi Unii Europejskiej.
- Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty od ukończenia 18 roku życia lub od ukończenia 15 roku życia, jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje, albo nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką.
- Osoba będąca obywatelem polskim ma prawo otrzymać dowód osobisty od ukończenia 13 roku życia.
- Na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów, dowód osobisty może być wydany osobie która nie ukończyła 13 lat.
- Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy.
- Dowód osobisty jest ważny 10 lat, a wydany osobie, która nie ukończyła 18 roku 5 lat.
- Osoba, która ukończyła 65 lat otrzymuje dowód na czas nieokreślony. Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy.
- Małoletni składa wniosek w obecności jego ustawowego przedstawiciela lub opiekuna prawnego.
- Wniosek wypełnia i podpisuje osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, a w przypadku małoletniego wniosek podpisuje także jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny.
- Przy odbiorze nowego dowodu osobistego dotychczasowy dowód unieważnia się przez odcięcie lewego rogu o powierzchni 1 cm kwadratowego i zwraca z urzędu wnioskodawcy.
- Zmiana danych zawartych w dowodzie osobistym powoduje konieczność jego wymiany w terminie 14 dni od dnia doręczenia dokumentu stwierdzającego zmianę.

wniosekowydaniedowoduosobistego.pdf [pdf, 121.71 KB]

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
mapy-wrota