Poradnik interesanta

Prostowanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego

1. Podanie o sprostowanie aktu stanu cywilnego lub jego uzupełnienie (urodzenia, małżeństwa, zgonu) wraz z jednym z załączników:
- odpis zupełny aktu stanowiący podstawę do sprostowania,
- zaświadczenie lekarskie,
- karta zgonu osoby,
- oświadczenia,
- orzeczenia sądowe, decyzje administracyjne.

Załączniki:
- dokument stanowiący podstawę do sprostowania określony przez pracownika USC

Do wglądu:
dokument stwierdzający tożsamość.

Formalności związane z uzupełnieniem aktów stanu cywilnego załatwia się osobiście w pokoju nr 12. Sprawę załatwia Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00, tel. (023) 6794060, (023) 6794004 wew. 24.

Opłata skarbowa wynosi 39 zł. Opłatę uiszcza się w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy w Strzegowie: Bank Spółdzielczy w Strzegowie, konto Nr 30 8238 0009 0000 0648 2000 0001.

Niezwłocznie po złożeniu wymaganych dokumentów.

Sposób załatwienia sprawy:
Decyzja o sprostowaniu aktu stanu cywilnego lub jego uzupełnieniu.

1) Art. 28 i art. 36 ustawy z dnia 29 września 1986r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U z 2004r. Nr 161, poz. 1688).

2) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczania oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U Nr 136, poz. 884, z późn. zm.).

3) Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

Odwołanie do wojewody w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem Kierownika USC w Strzegowie.

- Akt urodzenia prostować można na podstawie aktów małżeństwa rodziców.
- Akt małżeństwa prostuje się na podstawie aktu urodzenia osób zawierających małżeństwo.
- Akt zgonu prostuje się na podstawie aktu małżeństwa lub aktu urodzenia zmarłego.

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
mapy-wrota