Poradnik interesanta

Sporządzanie aktu zgonu

1) karta zgonu, wystawiona przez lekarza
2) dokument tożsamości
3) pisemne zgłoszenie dokonane przez organ państwowy (w przypadku, jeżeli okoliczności zgonu są przedmiotem postępowania przeprowadzonego przez ten organ)
4) zaświadczenie wystawione przez lekarza lub zakład służby zdrowia (w przypadku noworodka niezdolnego do życia, który urodził się żywy, lecz żył krócej niż 24 godziny)
5) książeczka wojskowa osoby zmarłej

Do wglądu:
- dokument stwierdzający tożsamość osoby zgłaszającej zgon
- dokument stwierdzający tożsamość współmałżonka osoby zmarłej
- akt urodzenia i akt małżeństwa osoby zmarłej (w przypadku posiadania)

Formalności związane ze zgłoszeniem zgonu załatwia się w pokoju nr 12. Sprawę załatwia Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00, tel. (023) 6794060, (023) 6794004 wew. 24.

- pierwsze 3 egzemplarze wydawane przy sporządzeniu aktu są zwolnione z opłaty skarbowej
- każdy następny odpis aktu zgonu - 22,00 zł.

Opłatę uiszcza się w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy w Strzegowie: Bank Spółdzielczy w Strzegowie, konto Nr 30 8238 0009 0000 0648 2000 0001.

Niezwłocznie po złożeniu wymaganych dokumentów.

Sposób załatwienia sprawy:
1) Sporządzenie aktu zgonu
2) Wydanie skróconych odpisów aktu zgonu (stanowiące podstawę do pochowania zwłok)

1) Art. 64-69 ustawy z dnia 29 września 1986r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U z 2004r. Nr 161, poz. 1688)

2) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego ich kontroli, przechowywania i zabezpieczania oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U Nr 136, poz. 884 z 1999r. z późn. zm.)

Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:
1) małżonek lub dzieci zmarłego
2) najbliżsi krewni lub powinowaci
3) osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon.

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
mapy-wrota