Poradnik interesanta

Sporządzenie i wydawanie aktu urodzenia

1) Odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców dziecka (nie dotyczy rodziców, których akt małżeństwa został sporządzony w tym samym Urzędzie stanu cywilnego, co ma być sporządzony akt urodzenia dziecka),
2) Odpis skrócony aktu urodzenia matki (w przypadku, gdy urodzone dziecko nie pochodzi z małżeństwa),
3) Oświadczenie ojca o uznaniu dziecka złożone przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego lub przed konsulem.

Formalności związane ze sporządzeniem i wydaniem aktu urodzenia załatwia się w pokoju nr 12. Sprawę załatwia Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00, tel. (023) 6794060, (023) 6794004 wew. 24.

Nie pobiera się (za wydanie 3 odpisów aktów urodzenia).

Niezwłocznie po złożeniu wymaganych dokumentów.

Sposób załatwienia sprawy:
1) Sporządzenie aktu urodzenia.
2) Wydanie skróconych odpisów aktu urodzenia.

1) Art. 38-52 ustawy z dnia 29 września 1986r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (j.t. Dz. U z 2004r. Nr 161, poz. 1688).

2) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczania oraz wzorów aktów stanu cywilnego ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U Nr 136, poz. 884 z późn. zm.).

3) Art. 62-86 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U Nr 9, poz. 59 z późn. zm.).

Do zgłoszenia urodzenia dziecka zobowiązani są:
1) ojciec
2) lekarz lub położna albo inna osoba obecna przy porodzie
3) matka, jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala

Urodzenie dziecka może jednak zgłosić tylko osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Nie może zgłosić urodzenia dziecka osoba ubezwłasnowolniona.

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
mapy-wrota