Poradnik interesanta

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia zw. małżeńskiego za granicą

1) Podanie o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą (dotyczy obywatela polskiego zamierzającego zawrzeć małżeństwo za granicą).
2) Złożenie zapewnienia, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem USC wg miejsca zamieszkania osoby.
3) Odpis skrócony aktu urodzenia (o ile nie został sporządzony w miejscowym USC).
4) Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (dla osób rozwiedzionych).
5) Odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka (dla wdowców i wdów).
6) Prawomocne postanowienie Sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa (dla nieletnich).

Podanie wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w pokoju nr 12. Formalności związane z zawarciem małżeństwa załatwia się osobiście w pokoju nr 12. Sprawę załatwia Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00, tel. (023) 6794060, (023) 6794004 wew. 24.

Opłata skarbowa wynosi 38 zł. Opłatę uiszcza się w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy w Strzegowie: Bank Spółdzielczy w Strzegowie, konto Nr 30 8238 0009 0000 0648 2000 0001.

Niezwłocznie po złożeniu wymaganych dokumentów.

Sposób załatwienia sprawy:
- zaświadczenie

1) Art. 71 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz. U z 2004r. Nr 161, poz. 1688).

2) Art. 1 § 1, art. 3-7, art. 9 § 1, art. 15 i art. 88 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U Nr 9, poz. 59 z późn. zm.).

3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U Nr 136, poz. 884, póź. zm.).

4) Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635)

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą ważne jest trzy miesiące od daty jego wydania.

Wniosek o wydanie zaświadczenia do zawarcia zw. małżeńskiego za granicą [pdf, 28.83 KB]

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
mapy-wrota