Poradnik interesanta

Zawarcie małżeństwa w USC i jego rejestracja

1. Dokumenty stwierdzające tożsamość (dowody osobiste, paszporty) - do wglądu
2. Odpisy skrócone aktów urodzeń wydane przez USC właściwy dla miejsca urodzenia o ile akty te nie zostały sporządzone w miejscowym USC.
3. W przypadku osób rozwiedzionych: odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub sentencję wyroku sądu
4. W przypadku wdowców: odpis aktu zgonu współmałżonka
5. Pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, złożone przed Kierownikiem USC.

Formalności związane z zawarciem małżeństwa załatwia się osobiście w pokoju nr 12. Sprawę załatwia Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00, tel. (023) 6794060, (023) 6794004 wew. 24.

Opłata skarbowa wynosi 84 zł. Opłatę uiszcza się w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy w Strzegowie: Bank Spółdzielczy w Strzegowie, konto Nr 30 8238 0009 0000 0648 2000 0001.

Termin załatwienia sprawy:

1. Przyjęcie zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa następuje niezwłocznie po złożeniu wymaganych dokumentów.
2. Przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński i podpisanie aktu małżeństwa może nastąpić po upływie jednego miesiąca od dnia złożenia zapewnień.

Sposób załatwienia sprawy:

1. Przyjęcie zapewnień o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa.
2. Przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

1. Art. 53-62 ustawy z dnia 29 września 1986r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U z 2004r. Nr 191, poz. 1688).

2. Art. 1 § 1, art. 3-7, art. 9 § 1, art. 15 i art. 88 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U Nr 9, poz. 59 z późn. zm.).

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U Nr 136, poz. 884, z późn. zm.).

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński powinny na co najmniej miesiąc przed planowanym terminem ślubu zgłosić się do USC.

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
mapy-wrota