Poradnik interesanta

Zawarcie małżeństwa kanonicznego ze skutkami cywilnoprawnymi

1) Dowody osobiste osób zamierzających zawrzeć małżeństwo - do wglądu.
2) Odpisy skrócone aktów urodzeń wydane przez USC właściwy dla miejsca urodzenia o ile akty te nie zostały sporządzone w miejscowym USC.
3) Pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, złożone przed Kierownikiem USC.

Osoby, które pozostawały już w związku małżeńskim powinny ponadto dostarczyć:

1) Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (dla osób rozwiedzionych),
2) Odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka (dla wdowców i wdów),
3) Prawomocne postanowienie Sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa (dla nieletnich).

W przypadku cudzoziemców:

1) Dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa wg prawa ojczystego, albo prawomocne postanowienie Sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu,
2) Pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa złożone przed Kierownikiem USC względnie w Urzędzie Konsularnym albo przed notariuszem wg miejsca zamieszkania za granicą.

Formalności związane z zawarciem małżeństwa załatwia się osobiście w pokoju nr 12. Sprawę załatwia Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00, tel. (023) 6794060, (023) 6794004 wew. 24.

Opłata skarbowa wynosi 84 zł. Opłatę uiszcza się w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy w Strzegowie: Bank Spółdzielczy w Strzegowie, konto Nr 30 8238 0009 0000 0648 2000 0001.

Termin załatwienia sprawy:

1) Zaświadczenie, stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydaje się niezwłocznie po złożeniu wymaganych dokumentów.
2) Akt małżeństwa sporządza się niezwłocznie po otrzymaniu zaświadczenia potwierdzającego zawarcie małżeństwa w kościele lub związku wyznaniowym.

Sposób załatwienia sprawy:

1) Zaświadczenie, stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
2) Sporządzenie aktu małżeństwa na podstawie dostarczonego zaświadczenia przez jednostkę organizacyjną Kościoła albo związek wyznaniowy.

1) Art.53-56 i 61a, 62a ustawy z dnia 29 września 1986r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U z 2004r. Nr 161, poz. 1688).
2) Art. 1 § 2 i 3, art. 3, art. 4, art. 6, art. 8, art. 9 § 2, art. 25 i art. 88 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U Nr 9, poz. 59 z późn. zm.).
3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U Nr 136, poz. 884 z późn. zm.).

W przypadku otrzymania decyzji odmownej należy złożyć wniosek do Sądu Rejonowego w Mławie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ważne jest trzy miesiące od daty jego wystawienia. Zawarcie małżeństwa może odbyć się w wybranym przez zainteresowanych kościele. Akt małżeństwa zostanie zarejestrowany w USC na terenie, którego znajduje się kościół.

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
mapy-wrota