Poradnik interesanta

Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego wraz z kserokopią mapy ewidencyjnej gruntów z zaznaczonym terenem, o którym mowa we wniosku.

Wniosek należy złożyć w pokoju nr 15. Sprawę załatwia inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego i dróg gminnych od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Tel.: (0-23) 679-40-60, (0-23) 679-40-04 wew. 22.

Opłata skarbowa wynosi 17 zł. Opłatę uiszcza się w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy w Strzegowie: Bank Spółdzielczy w Strzegowie, konto Nr 30 8238 0009 0000 0648 2000 0001.

Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wymaganych dokumentów.

Sposób załatwienia sprawy:

Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego. Dokument może być odebrany osobiście lub przez pełnomocnika w pokoju nr 15 w Urzędzie Gminy w Strzegowie.

1) Art. 217 § 2 pkt. 2 i art. 218 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

2) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz 1635 z późn. zm.)

Nie przysługuje.

Podanie o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego [pdf, 22.3 KB]

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
mapy-wrota