Poradnik interesanta

Wydawanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

1) Wniosek zawierający:
a) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres wnioskodawcy,
b) oznaczenie nieruchomości - numery działki i obrębu ewidencyjnego oraz kserokopię mapy ewidencyjnej gruntów z zaznaczonym terenem.

Wniosek należy złożyć w pokoju nr 15. Sprawę załatwia inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego i dróg gminnych od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Tel.: (0-23) 679-40-60, (0-23) 679-40-04 wew. 22.

1) od wypisu: 5 stron - 30 zł, powyżej 5 stron - 50 zł
2) od wyrysu: za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł, nie więcej niż 200 zł.

Opłatę uiszcza się w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy w Strzegowie: Bank Spółdzielczy w Strzegowie, konto Nr 30 8238 0009 0000 0648 2000 0001.

Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy:

Dokument może być odebrany osobiście lub przez pełnomocnika w pok. nr 15 w Urzędzie Gminy Strzegowo.

1) Art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

2) Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

3) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.).

Wniosek o wydanie wyrysu i wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [pdf, 15.93 KB]

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
mapy-wrota