Poradnik interesanta

Wydawanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

1. Wypełniony wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

2. Decyzja o warunkach zabudowy wymagana jest w przypadku braku miejscowego planu dla:
- każdej inwestycji, nie zaliczanej do inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także na zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części oraz zmianie zagospodarowania terenu, która nie wymaga pozwolenia na budowę, z wyjątkiem tymczasowej, jednorazowej zmiany zagospodarowania terenu, trwającej do roku.

3. Załączniki:
- dwie oryginalne mapy zasadnicze w skali 1:500 lub 1:1000, a w przypadku inwestycji liniowych 1:2000 (obejmujące teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać) z Powiatowego Ośrodka Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Mławie,
- charakterystyka inwestycji, obejmująca:
a) określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
b) określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej, w tym jeden egz. kserokopii w/w mapy z zaznaczonymi na niej co najmniej: granicami terenu objętego wnioskiem, planowanym sposobem zagospodarowania terenu, w tym: usytuowaniem obiektów budowlanych, zjazdów, miejsc parkingowych, ewentualnymi granicami obszaru, na który inwestycja będzie oddziaływać,
c) wykazanie dostępu do drogi publicznej (w przypadku, kiedy działka, na której planowana jest inwestycja nie przylega bezpośrednio do drogi publicznej),
d) określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji,
e) dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko,
f) określenie wielkości powierzchni sprzedaży w przypadku planowanej budowy obiektu handlowego.

Wniosek należy złożyć w pokoju nr 15. Sprawę załatwia inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego i dróg gminnych od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Tel.: (0-23) 679-40-60, (0-23) 679-40-04 wew. 22.

Opłata skarbowa wynosi 107 zł. Opłatę uiszcza się w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy w Strzegowie: Bank Spółdzielczy w Strzegowie, konto Nr 30 8238 0009 0000 0648 2000 0001.

2 miesiące od dnia złożenia wymaganych dokumentów. Termin uzależniony jest od uzyskania wymaganych uzgodnień i opinii.

Sposób załatwienia sprawy:

Decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o odmowie ustalenia warunków zabudowy. Dokument może być odebrany osobiście lub przez pełnomocnika w pok. nr 15 w Urzędzie Gminy Strzegowo.

1. Art. 4 ust. 2, art. 59 ust.1 i art. 60 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.).

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Strzegowo. Odwołanie składa się w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Nie wymagają wydania decyzji o warunkach zabudowy roboty budowlane nie wymagające pozwolenia na budowę oraz polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej, a także nie oddziałują szkodliwie na środowisko i nie są zaliczane do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska.

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy [pdf, 813.67 KB]

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
mapy-wrota