Poradnik interesanta

Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

1) Wypełniony wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2) Załączniki:
- dwie oryginalne mapy zasadnicze w skali 1:500 lub 1:1000, a w przypadku inwestycji liniowych 1:2000 (obejmujące teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać) z Powiatowego Ośrodka Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Mławie
- charakterystyka inwestycji, obejmująca:
a) określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
b) określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej, w tym jeden egz. kserokopii w/w mapy z zaznaczonymi na niej co najmniej: granicami terenu objętego wnioskiem, planowanym sposobem zagospodarowania terenu, w tym: liniami rozgraniczającymi teren, na którym planowana jest inwestycja linowa, usytuowaniem obiektów budowlanych, zjazdów, miejsc parkingowych, ewentualnymi granicami obszaru, na który inwestycja będzie oddziaływać,
c) wykazanie dostępu do drogi publicznej (w przypadku, kiedy działka, na której planowana jest inwestycja nie przylega bezpośrednio do drogi publicznej),
d) określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji,
e) dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.

Wniosek należy złożyć w pokoju nr 15. Sprawę załatwia inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego i dróg gminnych od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Tel.: (0-23) 679-40-60, (0-23) 679-40-04 wew. 22.

Opłata skarbowa wynosi 107 zł. Opłatę uiszcza się w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy w Strzegowie: Bank Spółdzielczy w Strzegowie, konto Nr 30 8238 0009 0000 0648 2000 0001.

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z KPA.

Sposób załatwienia sprawy:

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzja o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dokument może być odebrany osobiście lub przez pełnomocnika w pok. nr 15 w Urzędzie Gminy Strzegowo.

1. Art. 50 ust. 1, art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm).

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Strzegowo. Odwołanie składa się w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wymagana jest w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego
- Decyzje dla inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych oraz decyzje o ustaleniu lokalizacji dla dróg krajowych - wydaje Wojewoda Mazowiecki.
- Działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym) stanowiące realizację celów takich jak:
a) drogi publiczne i drogi wodne, obiekty i urządzenia transportu publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji,
b) ciągi drenażowe, przewody i urządzenia służące do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń,
c) publiczne urządzenia służące do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania i oczyszczania ścieków oraz utylizacji odpadów,
d) obiekty i urządzenia służące ochronie środowiska, zbiorniki i inne urządzenia wodne służące zaopatrzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed powodzią, a także regulacja i utrzymanie wód oraz melioracji wodnych, będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,
e) nieruchomości stanowiące dobra kultury w rozumieniu przepisów o ochronie dóbr kultury,
f) pomieszczenia dla urzędów organów władzy, administracji, sądów i prokuratur, państwowych szkół wyższych, szkół publicznych, a także publicznych: obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych,
g) obiekty i urządzenia niezbędne dla potrzeb obronności państwa, ochrony granicy państwowej, a także do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, w tym zakłady karne oraz zakłady dla nieletnich,
h) poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa,
i) cmentarze,
j) miejsca pamięci narodowej,
k) ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrody,
l) inne cele publiczne określone w odrębnych przepisach.
- Nie wymagają wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego roboty budowlane nie wymagające pozwolenia na budowę oraz polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej, a także nie oddziałują szkodliwie na środowisko i nie są zaliczane do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska.

Wniosek o ustalenie lokalizacji celu publicznego [pdf, 813.67 KB]

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
mapy-wrota