Poradnik interesanta

Zezwolenie na jednorazową sprzedaż alkoholu

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wydaje Wójt Gminy. Wnioskodawcami mogą być przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych /w stałych punktach/ oraz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

1) wniosek o wydanie zezwolenia /druk w załączeniu/
2) załączniki:
- kserokopia stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- potwierdzenie wniesienia opłaty za korzystanie z zezwolenia w stałym punkcie sprzedaży,
- zgodę właściciela terenu /obiektu/ na użytkowanie będącego miejscem imprezy.

Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych można otrzymać w pokoju Nr 15.

Urząd Gminy Strzegowo, pokój Nr 15.

Opłata skarbowa - nie dotyczy.

Opłata za wydanie zezwoleń:
- typu A - o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo - 43,75 zł
- typu B - o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ - 43,75 zł.
- typu C - o zawartości powyżej 18% alkoholu - 175,00 zł.

Opłatę za wydanie zezwolenia wnosi się do Kasy Urzędu Gminy w Strzegowie.

Termin załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji administracyjnej, której treścią może być:
- udzielenie zezwolenia,
- odmowa wydania zezwolenia

Zezwolenie wydawane jest na okres do 2 dni.

Wniosek jest opiniowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Art. 181 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. Nr 70 z 2007 r., póz. 473 z późniejszymi zmianami/

Stronie służy zażalenie na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie w terminie 7 dni od daty otrzymania.

Stronie służy odwołanie od decyzji Wójta Gminy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Zezwolenie na jednorazową sprzedaż alkoholu [pdf, 22.73 KB]

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
mapy-wrota