Poradnik interesanta

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

1) wniosek o wydanie zezwolenia /druk w załączeniu/
2) załączniki:
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,
- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
- pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
- decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu.

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych można otrzymać w pokoju Nr 15.

Urząd Gminy Strzegowo, pokój Nr 15.

Opłata skarbowa - nie dotyczy.

Opłata za wydanie zezwoleń:
- typu A o zawartości do 4,5% o alkoholu oraz piwo - 525 zł /roczna/
- typu B o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ - 525 zł /roczna/
- typu C o zawartości powyżej 18% o alkoholu - 2 100 zł /roczna/

Opłatę za wydanie zezwolenia wnosi się do Kasy Urzędu Gminy w Strzegowie.

Termin załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca

Forma załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji administracyjnej, której treścią może być:
- udzielenie zezwolenia,
- odmowa wydania zezwolenia

Wniosek jest opiniowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Art. 181 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. Nr 70 z 2007 r., póz. 473 z późniejszymi zmianami/

Stronie służy zażalenie na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie w terminie 7 dni od daty otrzymania.

Stronie służy odwołanie od decyzji Wójta Gminy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu [pdf, 23.43 KB]

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
mapy-wrota