Poradnik interesanta

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

1. Wniosek o wydanie zezwolenia wraz z następującymi załącznikami:
a) kserokopia aktu własności gruntu lub wypis z rejestru gruntów,
b) pisemna zgoda właściciela gruntu na planowane usunięcie drzew lub krzewów, w przypadku gdy posiadacz działki nie jest właścicielem,
c) w przypadku gdy grunt, na którym rosną drzewa lub krzewy przeznaczone do usunięcia stanowi współwłasność, dokument zawierający podpisy

Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów należy złożyć w pokoju nr 7. Sprawę załatwia Inspektor ds. rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska i rozwoju gospodarczego od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00, tel. (023) 6794060, (023) 6794004 wew. 20.

Nie podlega opłacie.

Niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu jednego miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wymaganych dokumentów.

Sposób załatwienia sprawy:

Zezwolenie lub odmowa wydania zezwolenia, w formie decyzji administracyjnej.

1) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm )

2) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r. w sprawie opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. Nr 228 poz. 2306 z późn. zm.)

3) Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 16 października 2007r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz za zniszczenie zieleni na rok 2008 /M.P Nr 77 poz. 828/

4) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

5) Ustawa z dnia z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.)

Stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Strzegowo w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

- Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków w Ciechanowie.
- Zezwolenie musi posiadać ważność.

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew [pdf, 53.46 KB]

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
mapy-wrota