Poradnik interesanta

Naliczanie kary pieniężnej za usuwanie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia

Zgłoszenie pisemne lub telefoniczne wraz z określeniem przedmiotu zniszczenia (usunięcie drzew lub krzewów lub ich zniszczenie) z podaniem adresu

Naliczanie kary pieniężnej za usuwanie drzew i krzewów bez wymagalnego odbywa się w pokoju nr 7. Sprawę załatwia Inspektor ds. rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska i rozwoju gospodarczego od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00, tel. (023) 6794060, (023) 6794004 wew. 20.

Nie podlega opłacie.

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu jednego miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wymaganych dokumentów.

Sposób załatwienia sprawy:

Decyzja administracyjna

1) Art. 88 ust. 1 pkt. 1-3 i art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 880).

2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13.10.2004r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U z 2004r. Nr 228, poz. 2306).

3) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22.09.2004r. w sprawie trybu nakładania administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymagalnego zezwolenia oraz za zniszczenie terenów zielni, zadrzewień albo drzew lub krzewów (Dz. U z 2004r. Nr 219, poz. 2229).

4) Art. 35 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami).

Stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Strzegowo w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
mapy-wrota