Poradnik interesanta

Zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

1) Zgłoszenie o dokonanie zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

2) Do wglądu dowód osobisty osoby ubiegającej się o zmianę wpisu do ewidencji z aktualnym adresem zamieszkania; osoby zagraniczne przedkładają paszport lub kartę pobytu

Wniosek o zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej należy złożyć w pokoju nr 7. Sprawę załatwia Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00 tel. (023) 6794060, (023) 6794004 wew. 20.

Opłata administracyjna wynosi 50 zł. Opłatę uiszcza się w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy w Strzegowie: Bank Spółdzielczy w Strzegowie, konto Nr 30 8238 0009 0000 0648 2000 0001.

Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wymaganych dokumentów.

1) Art. 7a ustawy z dnia 19 listopada 1999r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.)

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Strzegowo w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Odbiór zaświadczenia o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej może nastąpić w jednej z dwóch form: osobiście przez wnioskodawcę w ustalonym terminie lub za pośrednictwem poczty. O formie odbioru decyduje wnioskodawca.

Wniosek EDG-1 [pdf, 74.17 KB]

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
mapy-wrota