Poradnik interesanta

Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej

1) Zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej

Wniosek o wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej należy złożyć w pokoju nr 7. Sprawę załatwia Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00 tel. (023) 6794060, (023) 6794004 wew. 20.

Nie podlega opłacie.

Niezwłocznie.

1) Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. z 1999 r., Nr 101, poz. 1178 z późniejszymi zmianami)

2) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r.. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.)

3) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Strzegowo w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Odbiór decyzji o zaprzestaniu działalności gospodarczej może nastąpić w jednej z dwóch form: osobiście przez wnioskodawcę w ustalonym terminie lub za pośrednictwem poczty. O formie odbioru decyduje wnioskodawca.

Wniosek EDG-1 [pdf, 74.17 KB]

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
mapy-wrota