Poradnik interesanta

Ustalenie granic. Rozgraniczanie działek

Wniosek pisemny wraz z następującymi załącznikami:
a) aktualny wypis z rejestru gruntów oraz tytuły własności,
b) adresy właścicieli rozgraniczonych działek,
c) wstępna zgoda geodety na wykonanie czynności technicznych.

Wniosek o ustalenie granic lub rozgraniczenie działek należy złożyć w pokoju nr 7. Sprawę załatwia Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00, tel. (023) 6794060, (023) 6794004 wew. 20.

Nie podlega opłacie.

Niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia wymaganych dokumentów.

Sposób załatwienia:
1) Decyzja o rozgraniczeniu.
2) Decyzja o umorzeniu postępowania, która wraz z całą dokumentacją przesłana jest do Sądu Rejonowego o rozstrzygnięcie sporu.

1) Art. 29 - 34 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz. U z 2000r. Nr 100 poz. 1086 z późniejszymi zm.)

2) Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U z 1999r. Nr 45, poz. 453).

3) Art. 35 § 3, art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Stronie niezadowolonej z ustalenia przebiegu granicy służy odwołanie do właściwego sądu w terminie 14 dnia od doręczenia decyzji za Wójta Gminy w Strzegowie.

Po złożeniu wniosku zostanie wydane postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego, na które nie służy stronom zażalenie czynności ustalenia granic przebiegu na gruncie wykonuje upoważniony geodeta na koszt wnioskodawcy decyzja o rozgraniczeniu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie, jedynie żądanie przekazania sprawy sądowi.

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości [pdf, 23.71 KB]

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
mapy-wrota