Urząd Gminy w Strzegowie
https://strzegowo.pl

16 października 2017 15:04 | Aktualności

XXXV sesja Rady Gminy Strzegowo

 

 

 

 

I N F O R M A C J A

 Przewodniczący Rady Gminy Strzegowo

 informuje, że

  dnia 23.10.2017 r. o godz. 15.00

 w Urzędzie Gminy w Strzegowie

 

odbędzie się XXXV sesja Rady Gminy Strzegowo.

 


                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                    /-/ Wojciech RejnerPorządek obrad XXXV sesji Rady Gminy Strzegowo

 dnia 23.10.2017


1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 17.08.2017 r.

5. Interpelacje, zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzegowo.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Strzegowo na rok 2017.

8. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Strzegowo.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

10. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac w okresie międzysesyjnym.

11. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.

12. Wnioski i oświadczenia radnych.

13. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.

 

                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                    /-/ Wojciech Rejner