Urząd Gminy w Strzegowie
https://strzegowo.pl

27 października 2017 09:15 | Aktualności

XXXVI sesja Rady Gminy Strzegowo
I N F O R M A C J A

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Strzegowo

 

informuje, że

 

 

dnia 27.10.2017 r. o godz. 1500

 

w Urzędzie Gminy w Strzegowie

 

odbędzie się XXXVI sesja

Rady Gminy Strzegowo.

 

 

                                                                          Przewodniczący Rady Gminy

                                                                        /-/ mgr Wojciech Rejner

 

 

 

 

Porządek obrad XXXVI sesji Rady Gminy Strzegowo

 

dnia 27 października 2017r.

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Interpelacje, zapytania radnych.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzegowo.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Strzegowo na rok 2017.

7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Kostki w Strzegowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową   im. Stanisława Kostki w Strzegowie.

8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dąbrowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Dąbrowie.

9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Niedzborzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława Smoleńskiego w Niedzborzu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

11.Wnioski i oświadczenia radnych.

12.Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.

 

 

                                                           Przewodniczący Rady Gminy

                                                            /-/ mgr Wojciech Rejner