Urząd Gminy w Strzegowie
https://strzegowo.pl

07 maja 2018 09:02 | Aktualności

XLI sesja Rady Gminy Strzegowo

 

 

 

 

I N F O R M A C J A

 Przewodniczący Rady Gminy Strzegowo

 informuje, że

  dnia 11.05.2018 r. o godz. 14.00

 w Urzędzie Gminy w Strzegowie

 

odbędzie się XLI sesja Rady Gminy Strzegowo.

 


                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                    /-/ Wojciech RejnerPorządek obrad XLI sesji Rady Gminy Strzegowo

 dnia 11.05.2018


1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 27.03.2018 r.

5. Interpelacje, zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Ochotniczej Straży

    Pożarnej w Niedzborzu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Towarzystwa 

    Rozwoju Gminy Strzegowo.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Ochotniczej Straży 

    Pożarnej w Niedzborzu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzegowo.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Strzegowo na 2018 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania

      budżetu na 2017 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego pn. „Nowy Punkt 

      Przedszkolny Kubuś” przy Szkole Podstawowej w Niedzborzu.

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych innych form 

      wychowania przedszkolnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz

      dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/201/2009 Rady Gminy Strzegowo

      z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek oraz szczegółowych warunków 

      przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy,

      szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

      ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokości i warunków przyznawania

      nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez

      Gminę Strzegowo.

16. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac w okresie międzysesyjnym.

17. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.

18. Wnioski i oświadczenia radnych.

19. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.

 

 

                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                    /-/ Wojciech Rejner