Aktualności

30 listopada 2018 14:10 | Aktualności

II sesja Rady Gminy Strzegowo

 

 

 

 

I N F O R M A C J A

 Przewodnicząca Rady Gminy Strzegowo

 informuje, że

  dnia 07.12.2018 r. o godz. 14.00

 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy

w Strzegowie

 

odbędzie się II sesja Rady Gminy Strzegowo.

 


                                                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                    /-/mgr Monika WitkowskaPorządek obrad II sesji Rady Gminy Strzegowo

 dnia 7 grudnia 2018 r.

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 19.11.2018 r.

5. Interpelacje, zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Strzegowo.

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Strzegowo.

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy

    Strzegowo.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy

    Strzegowo.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Strzegowo.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectw.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami   

      w sprawie zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy Strzegowo.

13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do

      obliczenia podatku rolnego na 2019 r.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na

      terenie Gminy Strzegowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w   

      zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do

      przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia

      pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci

      produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem 

     „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w

      formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia

      rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim

      rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

18. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac w okresie międzysesyjnym.

19. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.

20. Wnioski i oświadczenia radnych.

21. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.


 

 
 

                                                                                             Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                              /-/ mgr Monika Witkowska


Przeczytano: 1082 razy. Wydrukuj|Do góry

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
wrota