Aktualności

17 stycznia 2019 12:24 | Aktualności

Programu usuwania i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Strzegowo na rok 2019

 

 

Strzegowo 17.01.2019 r.

 

 

INFORMACJA

o zamiarze przystąpienia do programu usuwania i unieszkodliwianie azbestu

na terenie Gminy Strzegowo na rok 2019

 

 1. W celu oczyszczenia obszaru Gminy Strzegowo z wyrobów zawierających azbest, Gmina przystępuje do programu usuwania i unieszkodliwiania azbestu.

2. Pomoc w zakresie likwidacji pokryć dachowych z azbestem obejmuje wszystkie koszty związane z usunięciem i utylizacją wyrobów zawierających azbest tj. demontaż płyt azbestowych (eternit), zabezpieczenie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, załadunek, transport na składowisko i unieszkodliwienie.

3. Gmina nie finansuje wykonania nowych pokryć dachowych oraz kosztów związanych z demontażem starej konstrukcji dachu.

4. W przypadku płyt azbestowych zmagazynowanych na posesji pomoc polega na pokryciu kosztów zabezpieczenia, załadunku i transportu odpadów na przystosowane składowisko i ich unieszkodliwienia.

5. Realizacja inwestycji będzie uzależniona od możliwości finansowych gminy oraz od pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych np. dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

6. Pomocą nie może zostać objęta nieruchomość lub jej część wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej. Osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą składać wnioski o przyznanie dofinansowania indywidualnie i bezpośrednio do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Ciechanowie.

7. Pomoc będzie udzielana w formie bezgotówkowej, tj. poprzez zlecenie przez Gminę Strzegowo uprawnionej firmie, wyłonionej zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz sfinansowanie prac polegających na demontażu, załadunku, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest w ilości zgłoszonej w złożonych deklaracjach przez poszczególnych wnioskodawców.

8. Wartość udzielonej pomocy wyliczana będzie na podstawie ilości usuniętego odpadu zawierającego azbest z danej posesji i potwierdzonej w protokole przekazania odpadu lub karcie przekazania odpadu na składowisko, przedłożonych przez wykonawcę usługi  wyłonionego w wyniku przeprowadzonego postępowania.

9. Wnioskodawca ubiegający się o pomoc w zakresie usuwania wyrobów azbestowych z obiektów budowlanych (dysponujący obiektem na cele budowlane) zobowiązany jest uzyskać od właściwych organów administracji architektoniczno-budowlanej ostateczne decyzje administracyjne związane z zakresem wykonywanych prac – jeżeli są wymagane ustawą z dnia  7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202  z późn. zm.),

10. Wykonanie usługi nastąpi w terminie: od dnia podpisania umowy pomiędzy Gminą Strzegowo i Wykonawcą robót (planowana na czerwiec, lipiec) do połowy października 2018 roku. Dokładny termin wykonania usługi ustala Właściciel z Wykonawcą.

11. Zainteresowani usunięciem i unieszkodliwianiem azbestu powinni złożyć pisemne deklaracje na drukach dostępnych w Urzędzie Gminy w Strzegowie w pokoju nr 1 oraz na stronie www.strzegowo.pl.

12. Deklaracje będą przyjmowane do dnia 08.02.2019 r. Deklaracje złożone po terminie będą mogły być rozpatrzone i zrealizowane w roku następnym.

13. Deklaracja powinna być złożona przez właściciela nieruchomości. Jeżeli nieruchomość posiada więcej niż jednego właściciela to deklarację muszą złożyć (podpisać) wszyscy współwłaściciele nieruchomości bądź osoba upoważniona przez współwłaściciela.

14. Załącznikami do deklaracji będą następujące dokumenty:

a) Kopia zgłoszenia do starostwa o zamiarze wykonania robót budowlanych albo pozwolenie na budowę dotyczące demontażu wyrobów zawierających azbest z budynku  lub oświadczenie, iż dokumenty te zostaną dostarczone min. 30 dni przed rozpoczęciem demontażu – jedynie w przypadkach wymaganych ustawą Prawo budowlane,

b) Aktualny dokument potwierdzający własność budynku/działki,

c) Informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania ,          

d) Gmina zastrzega sobie możliwość żądania innych dokumentów wymaganych do uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

15. Warunkiem demontażu i/lub odbioru jest określenie dokładnej ilości wyrobów azbestowych (w m2 - ilość płyt eternitowych pomnożona przez powierzchnię płyty lub w kg – w przypadku płyt eternitowych połamanych)

16. Deklaracje niekompletne nie będą realizowane do czasu ich uzupełnienia.

17. Deklaracje mogą zostać poddane sprawdzeniu i weryfikacji w terenie przez uprawnione  osoby.

18. Kolejność realizacji deklaracji  następować będzie według daty wpływu kompletnych wniosków do Urzędu Gminy.

19. Deklaracje niezrealizowane w danym roku z powodu braku środków finansowych będą mogły być realizowane w roku następnym.

Wójt Gminy Strzegowo

               /-/ Wiesław Zalewski

Przeczytano: 657 razy. Wydrukuj|Do góry

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
wrota