Aktualności

10 kwietnia 2019 15:14 | Aktualności

VII sesja Rady Gminy Strzegowo

 

 

 

 

I N F O R M A C J A

 Przewodnicząca Rady Gminy Strzegowo

 informuje, że

  dnia 16.04.2019 r. o godz. 12.30

 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy

w Strzegowie

 

odbędzie się VII sesja Rady Gminy Strzegowo.

 


                                                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                    /-/mgr Monika WitkowskaPorządek obrad VII sesji Rady Gminy Strzegowo

 dnia 16 kwietnia 2019

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 8 marca 2019 r.

5. Interpelacje, zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyznawania sołtysom diet.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia poboru podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego 

    w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/14/2018 Rady Gminy Strzegowo z

      dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego

      do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia

      pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci

      produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem

      „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/2018 Rady Gminy Strzegowo z

      dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie

      dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności

      albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych

      wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego pn. „Nowy Punkt

      Przedszkolny” przy Szkole Podstawowej w Niedzborzu.

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych innych form

      wychowania przedszkolnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz

      dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

12. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

      oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzegowo na 2019 rok.

13. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.

14. Wnioski i oświadczenia radnych.

15. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.

 

 

 

                                                                                               Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                              /-/ mgr Monika Witkowska


Przeczytano: 646 razy. Wydrukuj|Do góry

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
wrota