Aktualności

05 sierpnia 2019 14:44 | Aktualności

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strzegowo – nabór uzupełniający do Etapu III

 

 
INFORMACJA

o zamiarze przystąpienia do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

na terenie gminy Strzegowo – nabór uzupełniający do Etapu III

 

1. W celu ograniczenia ilości odprowadzanych nie oczyszczonych ścieków socjalno-bytowych bezpośrednio do gruntu lub wód oraz stworzenia alternatywy dla zagospodarowania ścieków na obszarach, dla których budowa kanalizacji jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona, Gmina Strzegowo przystępuje do procesu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków będzie mogła być realizowana na posesjach położonych na terenie gminy Strzegowo poza obszarem, na którym jest lub będzie budowana zbiorcza gminna sieć kanalizacji sanitarnej.

3.Realizacja inwestycji będzie uzależniona od możliwości finansowych gminy oraz od pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

4. Zainteresowani budową przydomowych oczyszczalni ścieków powinni złożyć pisemne deklaracje znajdujące się na odwrocie niniejszej informacji, na drukach dostępnych na stronie internetowej www.strzegowo.pl oraz w Urzędzie Gminy w Strzegowie w pokoju nr 11.

5. Deklaracje będą przyjmowane w Urzędzie Gminy w Strzegowie w pokoju nr 1 (sekretariat) do dnia 30.08.2019 r. Deklaracje złożone po terminie będą rozpatrywane w zależności od możliwości uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

6. Deklaracja powinna być złożona przez właściciela nieruchomości. Jeżeli nieruchomość posiada więcej niż jednego właściciela to deklarację muszą złożyć (podpisać) wszyscy współwłaściciele nieruchomości bądź osoba upoważniona przez współwłaściciela.

7. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków będzie realizowana tylko na działce/ działkach podanych w deklaracji i w żadnym wypadku nie może przekroczyć granicy tej działki/ działek.

8. Deklaracje będą rozpatrywane według kolejności ich składania.

9. Szacunkowy koszt budowy nowoczesnej przydomowej oczyszczalni ścieków aktualnie wynosi 15 000 zł.

10. Przewidywane koszty partycypacji właściciela nieruchomości wyniosą 2 200,00 zł, przy czym w dniu podpisania umowy należy dokonać opłaty wstępnej w wysokości 200,00 zł, pozostałe 2.000,00 zł płatne po otrzymaniu informacji o dofinansowaniu z środków UE.

11. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków nie będzie realizowana na nieruchomościach, gdzie nie jest to możliwe ze względów technicznych.

12. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków nie będzie realizowana na obszarze aglomeracji Strzegowo wyznaczonej uchwałą Nr 144/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 września 2009 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Strzegowo.

13. Warunki realizacji i finansowania zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strzegowo – Etap III” zostaną określone umową zawartą pomiędzy Gminą Strzegowo, a właścicielem nieruchomości.

Przeczytano: 1346 razy. Wydrukuj|Do góry

Załączniki:

Deklaracja [33.5 KB]

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
wrota